MR
MR
MR

MR

MR

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) praat en denkt mee over het beleid op onze school.De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De ouders in de MR behartigen de belangen van kinderen en ouders op school. De personeelsleden in de MR behartigen de belangen van het personeel. 

De MR helpt om het beleid op school uit te voeren en concreet te maken. Zo heeft de MR bijvoorbeeld een stem in de aanpassing van de schooltijden, een sollicitatieprocedure voor een nieuwe leerkracht of in de aanschaf van een nieuwe leermethode. Wettelijk is het vastgelegd wanneer de MR adviesrecht en wanneer hij instemmingsrecht heeft. Het doel van de MR is dat er in alle gevallen zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van leerlingen, ouders en personeel.

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. 

Als MR hebben wij ook een vertegenwoordiger in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR spreekt met het bestuur van de Stichting PRO8 over bovenschools beleid. 

Het is voor ons ook heel belangrijk om te weten wat er leeft onder de ouders. We horen dan ook graag jullie mening, suggesties of klachten. Dit kunnen wij als MR namelijk goed gebruiken bij het beoordelen van bijvoorbeeld beleidsstukken of andere punten op onze agenda en het periodiek overleg met de directie. Wij zijn het makkelijkst te bereiken via ons email adres: mr.galama@pro8.nu