header_01 header_02 header_03 header_08
 

foto leerlingenraadWaarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • De betrokkenheid van leerlingen op- en bij school bevorderen.
 • Mede verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • De kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ervaren wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.

Organisatie

 • Uit de groepen 5,6,7 worden aan het einde van het schooljaar twee leerlingen gekozen die namens de groep het woord voeren in de leerlingenraad.
 • Elke leerling kan zich kandidaat stellen.
 • Elke leerling zit voor minimaal 1 jaar in de raad.
 • Voordat de verkiezingen in de klas plaatsvinden geven de betrokken leerkrachten uitleg over de taak van de leerlingenraad en de wijze van inventariseren van de bespreekpunten.
 • De leerkracht organiseert naar eigen inzicht de verkiezing.
 • De leerkracht kiest 1 lln per groep en de leerlingen kiezen de 2e leerling.
 • De leerlingen presenteren zichzelf in het 1e Galamanieuws van het schooljaar en in de eerste schoolweek komen zij de groepen langs om zich aan de leerlingen voor te stellen.
 • Tijdens de eerste leerlingenraadvergadering worden notulist en voorzitter gekozen.
 • De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering en het opstellen van de agenda (zie format).
 • De leerlingenraad komt eens per twee maanden maximaal één uur onder schooltijd bij elkaar tijdens een lunch met de directeur.
 • De directeur is bij iedere vergadering aanwezig en bewaakt het vergaderproces.
 • Op verzoek van de leerlingenraad kan een leerkracht worden uitgenodigd.
 • De notulist levert de notulen op papier aan, aan de leden.
 • De leden van de leerlingenraad lichten genomen besluiten in de eigen groep toe.
 • De leerlingen blijven één schooljaar lid. Ze zijn wel herkiesbaar.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de eigen groep.
 • Twee weken voorafgaand aan de vergadering besteedt de leerkracht aandacht aan de vergadering van de leerlingenraad, zodat de voorzitter de agenda kan opmaken en haalt de voorzitter de ideeënbusje leeg.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf ook met ideeën.
 • Punten van de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de vergaderingen van de OR en de MR.
 • Voor de leerlingen (ook van alle andere groepen) staat er een ideeënbusje bij de hoofdingang

Waarover kan de leerlingenraad mogelijk vergaderen ?

 • De inrichting en regels m.b.t. het schoolplein.
 • Adviezen geven m.b.t. het schoolreisje.
 • Advies geven bij verschillende festiviteiten.
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
 • Advisering m.b.t. schoolversiering.
 • Evalueren schooltijden.
 • Advisering over aanschaf spelmateriaal.
 • Inzet bij rondleidingen met b.v. een open dag.
 • Activiteiten die in- of buiten de lessen passen.